Skip to content

RÓLUNK

RÓLUNK

KÜLDETÉSÜNK

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik akkor sem tér el attól.” emlékeztet bennünket a Biblia (Példabeszédek könyve 6.)

Iskolánk bejáratában egy óriási szék áll, ezzel a felirattal: EZ A TE HELYED

Célunk, hogy diákjaink valóban megtalálják helyüket a teremtett világban és  tálentumaikkal gazdagítsák azt. Négy lábon áll ez a nevelési módszer:

AZ ISTEN tervének megismerése.
A SZÜLŐ elkötelezettsége
A NEVELŐ felkészültsége
A GYERMEK nyitottsága.

1.

Egyházi iskolaként 2018 szeptember 1-től működik az intézmény, fenntartója a Gárdonyi Református Egyházközség. Reformátusként küldetésünk a Biblia megismertetése, kézbe adása, hogy személyes kapcsolat épülhessen a Teremtő és a gyermek között. A havi családi istentiszteletek, a hétkezdő áhítatok, a reggeli napkezdő csendesség ezt a célt szolgálja.

2.

Aktív, őszinte kapcsolatra törekszünk a szülőkkel, hogy az otthoni és iskolai értékrend, nevelés azonos legyen egy irányba haladjon, kiegészítse egymást. A szülői csoportok, a havonkénti fogadóórák, családlátogatás mind ezt segíti. Szülőföldünk szeretetére közös nemzeti ünnepeink mutatnak rá.

3.

Pedagógusaink hittel és hivatástudattal nevelik a rájuk bízottakat, szakmai tudásukat rendszeres képzésekkel frissítik. A kis létszámú osztályokban családias légkört teremtve  differenciáltan tanítanak, IKT eszközök és módszerek használatával. A református EGYMI-vel kötött szerződésünk lehetőséget ad, ha szükséges az egyéni fejlesztésre illetve a gazdagító program a tehetséggondozásra matematika, magyar és természetrajz tantárgyakban.

4.

Az egészséges gyermek kíváncsi: tudásszomját tudománnyal; felfedezői vágyát kihívásokkal, sporttal; szépre való éhségét művészetekkel lehet ébren tartani, illetve kielégíteni. Hogy ezt befogadhassa, bizalommal teli légkörben kell lennie, belső motivációja mozdítja előre s külső motivációként élvezi a tanára buzdítását.

Egy sziget....

A mai, változó értéket képviselő világban, a mi iskolánk egy szigetnek számít. A célunk az, hogy mindazok, akik a „szigetre” lépnek maradandó tapasztalatokat szerezzenek és kapjanak. Érezzék meg, amit mi naponta megélünk, hogy a közösség ereje és a Gondviselés együtt hihetetlen csodákra képes, teremtő erő.

Éve egyházi fenntartásban
Pedagógus
Diák

Hit és család

A kettő egysége iskolánkban

A Zichyújfalui Református Általános Iskola a Gárdonyi Egyházközség iskolája. Célunk a hagyományainknak megfelelően, a református hitelvek, erkölcsi normák szerint, a legmodernebb környezetben, keresztyén szellemiségű nevelésben, minőségi oktatást nyújtva végezni a nevelő-oktató munkát. A 2018/2019-es tanévtől lett az iskola egyházi fenntartású. A fenntartóváltás több változást is hozott. A keresztyén-nemzeti értékrend az intézményben elsődlegesen fontossá vált, és ezen értékrend mentén számos változás történt az intézmény mindennapi gyakorlatában: reggeli áhítatok, családi vasárnapok szervezése, hit- és erkölcstanórák számának növekedése.

A 2018-as kezdetet éppúgy, mint a mai napokat a hit bátorsága, az elszántság, a reményteli jövő jellemzi.

Kiemelten fontosnak tartjuk pályaorientációs tevékenységünket, mellyel minden gyermeket a képességeinek megfelelő legjobb középiskolába juttatunk be.

A tanulói továbbtanulási szándékok száz százalékban teljesülnek az első helyeken jelölt középiskolákkal.

Értékrendünket és egyben pedagógiai munkánkat egy négylábú székhez hasonlítjuk, melynek egy-egy lába a szülő következetessége, a nevelő elköteleződése, a gyermek nyitottsága, és az Isten gondviselése.

Mind a négynek egyenlő fontosságot tulajdonítunk, számunkra együtt alkotnak egységet.

A hozzánk beiratkozó tanulóknak e négy területen igyekszünk széles körű ismeretet átadni, élményeket megtapasztaltatni és útravalót készíteni.

Mindennapok

alsó és felső tagozaton

Az alsó tagozat legfontosabb feladatának tartjuk az alapkészségek olyan szintű elsajátítását, amelyek lehetővé teszik a felső tagozaton az életkornak megfelelő tanulást. Igény szerint minden tanulónak napközis ellátást biztosítunk.

Folyamatosan megújuló kínálatunkra az is jellemző, hogy az órarendbe bevezettük a néptánc oktatást 1-4. osztályban. Tovább bővíti az iskola által nyújtott lehetőségeket az első osztálytól kezdődő angol nyelv oktatása.

A hittan órákon játékosan ismerkedhetnek a gyerekek a Biblia történeteivel, tanításaival. Olyan énekeket tanulnak, amelyek egész életüket végig kísérik. Bibliai, anyanyelvi és zenei kincsestárra tesznek szert az évek alatt. A zsoltárok és a dicséretek kapaszkodót jelentenek a bajban lévőknek, erőt adnak a gyöngéknek, lendületet a lankadóknak, vigaszt a szomorkodóknak. Imádkozni és hálát adni tanítanak és segítenek kifejezni az örömöt.

A 2022/2023-as tanévtől az iskola a Gorsium Művészeti Iskola telephelye lett. Tanítványaink művészeti tehetségének kibontakoztatását támogatja grafika-, gitár-, billentyűs hangszer-, illetve modern tánc tanszakokon.

Tehetséggondozó program, szakkör és a sportkör működtetésével biztosítunk lehetőséget a gyermekek személyiségének teljes kibontakoztatásához.

Abban az életkorban vannak közöttünk a ránk bízott gyermekek, amikor a legnyitottabbak és a legfogékonyabbak. Éppen ezért nagy a felelősségünk, hogy tanulmányaik mellett megismerjék azokat az erkölcsi normákat, amelyeket egy életen át segítenek számukra a különböző élethelyzetekben.

Nyitottak vagyunk az újdonságokra, az innovatív kezdeményezésekre, és ragaszkodunk a már elért eredményeinkhez, megteremtett hagyományainkhoz.

Munkatársaink

Nagyné Valicsek Anikó

intézményvezető

Karl Melinda

Intézményi lelkész

Babka-Zászlós Zsuzsanna
Baranyi Noémi 
Bálintné Kovács Beáta 
Bóna Beáta
Kántor Zoltánné 
Rideg Jánosné
Schóber Márton
Szalai Zita
Töltésy Ildikó
Trexler Balázs

ÓRAADÓK:

Bartáné Vörös Szilvia (gyógypedagógus)

Fodor Helga Éva
Tarné Szabó Magdolna

HITTAN OKTATÓK:

Nagyné Gulyás Mónika
(katolikus hittan)

Takács Gizella
(református hittan)

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK:

Domonkos Viktória
Ihász Melinda

ISKOLATITKÁR:
Hodula Edina